Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

ANESTEZJA. ZNIECZULENIE REGIONALNE I POST?POWANIE PRZECIWBÓLOWE

ANESTEZJA. ZNIECZULENIE REGIONALNE I POST?POWANIE PRZECIWBÓLOWE
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095462
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

24,59 €
Comprar

Ból jest podstawowym objawem w medycynie, a zrozumienie zarówno ca?ego szeregu procesów zwi?zanych z jego powstawaniem, mechanizmów dzia?ania poszczególnych leków, jak i metod stosowanych w post?powaniu przeciwbólowym jest kluczowe dla prawid?owego i skutecznego leczenia bólu. Tak?e w zakresie diagnostyki zespo?ów bólowych wprowadzane s? do praktyki klinicznej coraz doskonalsze tech niki obrazowania, a w terapii zaleca si? stosowanie post?powania wielokierunkowego z uwzgl?dnieniem skojarzonej farmakoterapii, technik inwazyjnych, neuromodulacji, rehabilitacji i psychoterapii. Do wszystkich tych zagadnie? odnosz? si? Autorzy podr?cznika Znieczulenie regionalne i post?powanie przeciwbólowe, a podstawow? jego zalet? jest przedstawienie wspó?czesnych pogl?dów z zakresu medycyny bólu, ze szczególnym uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci i perspektyw terapeutycznych. Poszczególne rozdzia?y tego podr?cznika maj? charakter szczegó?owych opracowa? zagadnie?, zwi?zanych zarówno z patomechanizmem, kliniczn? ocen? chorego z bólem, obrazem klinicznym, diagnostyk? ró?nicow?, jak i leczeniem zespo?ów bólowych, tych najbardziej istotnych w praktyce lekarskiej.