Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

DIAGNOSTYKA CHORÓB OSIERDZIA

DIAGNOSTYKA CHORÓB OSIERDZIA
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095172
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

29,50 €
Comprar

Omówienie poszczególnych jednostek chorobowych m.in. ostrego zapalenia osierdzia, tamponady osierdzia, zaciskaj?cego zapalenia osierdzia. Informacje z zakresu anatomii i fizjologii osierdzia, badania fizykalnego oraz wspó?czesnych metod obrazowania chorób osierdzia. Bogata dokumentacja fotograficzna obejmuj?ca dwuwymiarow? echokardiografi?, echokardiografi? Doplerowsk?, oraz zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Za??cznik w postaci p?yty DVD zawieraj?cej 220 filmów wideo przedstawiaj?cych badania obrazowe osierdzia wraz z komentarzem. Choroby osierdzia s? jednym z najbardziej trudnych i niedocenianych zagadnie? wspó?czesnej kardiologii. Dlatego te? z przyjemno?ci? polecam Pa?stwu ksi??k? ""Diagnostyk? chorób osierdzia"" Stuarta J. Hutchisona - znakomitego kardiologa ameryka?skiego. Niew?tpliw? zalet? ksi??ki jest spójno?? tematyczna oraz przejrzysty uk?ad i bogactwo ilustracji. Przy omawianiu jednostek klinicznych po streszczeniu, zachowany jest podobny uk?ad ka?dego z rozdzia?ów obejmuj?cy obraz i przebieg kliniczny, patofizjologi?, diagnostyk? ze szczególnym uwzgl?dnieniem znaczenia bada? obrazowych oraz zasady post?powania, a na ko?cu krótkie opisy chorych stanowi?ce kliniczn? ilustracj? przedstawianego tematu. Jestem przekonany, ?e ksi??ka b?dzie przydatna dla kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, pulmonologów, zw?aszcza tych, którzy pracuj? w oddzia?ach intensywnej terapii.