Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

ONKOLOGIA PRAKTYCZNA PSÓW I KOTÓW

ONKOLOGIA PRAKTYCZNA PSÓW I KOTÓW
Ficha técnica
Editorial:
ELSEVIER URBAN & PARTNER
ISBN:
9788376095844
Idioma:
POLACO
Formato:
EPUB
DRM:
Si
Tagus

27,54 €
Comprar

Ka?dy praktykuj?cy lekarz weterynarii zdaje sobie spraw?, jak istotn? kwesti? w jego pracy s? zagadnienia zwi?zane z onkologi? weterynaryjn?. Prezentowana publikacja wype?nia wci?? jeszcze du?? luk? na rynku fachowej literatury weterynaryjnej. Zosta?a ona opracowana przez Autora, który od wielu lat zajmuje si? diagnostyk? onkologiczn?. Ksi??ka powsta?a na podstawie do?wiadczenia oraz wyników bada? w?asnych dotycz?cych wyst?powania niektórych typów zmian nowotworowych u psów i kotów, opublikowanych w krajowych czasopismach. Zagadnienia zwi?zane z leczeniem i rokowaniem u pacjentów z rozpoznanym nowotworem opracowano natomiast na podstawie wnikliwej analizy obszernego materia?u opublikowanego w renomowanych zachodnich periodykach weterynaryjnych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem najnowszych pozycji. W pierwszej cz??ci tego bogato ilustrowanego podr?cznika czytelnik znajdzie ogólne wiadomo?ci dotycz?ce wyst?powania, przyczyn, rozwoju, rozpoznawania, leczenia nowotworów, a tak?e rozdzia? dotycz?cy jednego z najwa?niejszych problemów - rokowania u pacjentów z rozpoznanym nowotworem. Nale?y zaznaczy?, ?e Autor unika? u?ywania ""akademickiego"" j?zyka i zaprezentowa? g?ównie zagadnienia u?yteczne z praktycznego punktu widzenia, najbardziej przydatne w codziennej pracy lekarza weterynarii. W cz??ci drugiej zamieszczono rozdzia?y z zakresu onkologii ""narz?dowej"", w której przedstawiono ró?ne typy nowotworów wyst?puj?ce w obr?bie poszczególnych narz?dów i uk?adu organizmu. Ksi??ka ta jest niezast?pionym ?ród?em wiedzy nie tylko dla lekarzy weterynarii ma?ych zwierz?t, ale równie? dla studentów wydzia?ów medycyny weterynaryjnej.